İlam Akademi

İlam Akademi 2019 Broşürü için tıklayınız… (PDF)

İLAM AKADEMİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ…

İLAM AKADEMİ 

İLAM Akademi, 2005 yılından itibaren Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde Arapça, İslâmî İlimler ve İmâmet-Hitâbet seminerleri vermektedir.

2005 yılında, ilâhiyat kontenjanlarının sınırlı olması ve diğer bölümlerde de puan kesilmesi sebebiyle yükseköğretime yerleşemeyen öğrencilere açık öğretim yoluyla diploma aldırmak, ilmî ve irfânî bakımdan donanımlarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlk kuruluşundan bugüne şartlar değişse de zaman içerisinde doldurduğu yerin düşünülenden çok daha fazla olduğu görülmüş ve bugüne kadar hayatiyetini devam ettirmiştir.

VİZYONUMUZ

Lisans dönemi öğrencilerine yönelik İslami İlimler altyapısını geleneğin miras ve tecrübelerinden istifade ve günümüzün ihtiyaç, imkân ve fırsatlarını en güzel şekilde değerlendirme yoluyla vererek, İslam ümmetinin istikbalinde ilim, irfan ve hizmet alanında mesuliyet sahibi öncülerin yetiştiği model bir müessese olmaktır.

MİSYONUMUZ

Öncelikle İmam Hatip Liselerinden başarı ile mezun olmuş ve lisans eğitimini Açık Öğretim yoluyla tamamlamayı tercih eden keyfiyetli öğrencilere, İslami ilimler altyapısını ehliyetli muallimler vasıtası ile vermek, İrfani kültürle tanışmalarını sağlamak ve gönüllü teşekküllerde hizmet tecrübesi kazanmalarını temin etmektir. Ayrıca toplumumuzun dini alandaki hizmetlerinde, eğitim müesseselerinde, akademik camiada ve gönüllü teşekküllerin her kademesinde vazife alabilecek liyakatli kimseler yetişmesine katkı sunmaktır.

İLAM AKADEMİ’DE NELER VAR ?

 • Fem-i Muhsin’den Kur’ân-ı Kerîm talimi ve ezber imkânları
 • Klasik ve Modern Arapça ve diğer alet ilimleri
 • Hayata dokunan Siyer, Peygamberler Tarihi ve Tasavvuf dersleri
 • Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh vb. İslâmî İlimler
 • Ümmeti kucaklayan dışlamayan bir bakış açısı
 • Zamanı ve zemini tanıtan seminerler…

İLAM AKADEMİ İKİ ANA PROGRAMDAN OLUŞMAKTADIR

1- İMAMET VE HİTABET BÖLÜMÜ

Sadece hafız olan öğrencilere yönelik imam-hatiplik konusunda mesleki formasyon ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma programı uygulayan bölümdür.

PROGRAMIN HEDEFİ

Zaruri İlim altyapısını oluşturmak, amel ve takvaya yönlendirmek, davet ve irşatta söz, yazı, beden ve şahsiyet dilinin etkin kullanımına katkı sağlamak.

PROGRAMIN SÜRESİ

İmamet-Hitabet bölümü 1’i yaz dönemi olmak üzere toplam 3 dönemden oluşur. Program nihayetinde başarılı olan öğrencilere sertifika verilerek mezun edilir.

2- İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ

Programımız dört yıldır. Temel İslami İlimler günümüz İlahiyat programı çerçevesinde sunulmaktadır.

PROGRAMIN HEDEFİ

Arapçayı okuyup anlayabilen, konuşup-yazabilen bunun yanında İslâmî ilimleri birincil kaynaklarından okuyarak temel ulûm-i dîniyye tedrisatını doğru bir menhec üzere almış talebeler yetiştirmektir.

PROGRAMIN SÜRESİ

İslami İlimler Bölümü 3’ü yaz dönemi olmak üzere 11 dönemden oluşur. Seminer dönemleri 15’er haftadır. Haftalık 35 saat seminer verilmektedir. Ayrıca 1 yaz döneminde Arapça konuşulan bir ülkede 2 ile 4 ay süreyle Arapça pratik imkânı sunulmaktadır.

PROGRAM SÜRESİNCE OKUTULAN BİR KISIM ESERLER

ARAPÇA

 • Emsile
 • Binâ
 • Maksûd (Mevrid yardımcı kitabı ile birlikte)
 • Avâmil-i Birgivî
 • et-Tuhfetu’s-seniyye
 • İzhâru’l-Esrâr (Enhâr yardımcı kitabı ile birlikte)
 • Silsiletü’l-lisân
 • el-Kıraatu’l-arabiyyetu li’l-müslimîn
 • el-Müfredatu’l-arabiyye li’l-etrâk (İlam Arapça Hocaları tarafından hazırlanmıştır)
 • el-Kıraatu’l-müşeccia
 • el-Belagatu’l-Musavvere
 • Muhkemus-sıyağa fî ilmi’l-belağa
 • el-Edevâtu’n-nahviyye

FIKIH

 • İlmihâl (Ömer Nasûhî BİLMEN)
 • Kudûrî Metni (Lübab ile beraber)
 • Nûru’l-îzâh
 • Muhtâr (İhtiyâr ile beraber)
 • Fıkıh Usûlü (Zekiyyüddîn Şa’bân)
 • Fıkıh Usûlü (Şâkiru’l-Hanbelî)
 • Muvatta -İmam Muhammed rivâyeti- (Hadislerle Hanefî Fıkhı)

AKAİD-KELÂM

 • es-Sevâdu’l-a’zam
 • Fıkh-ı Ekber
 • Nesefî Akâidi
 • Tahâvî Akaidi
 • Emâlî
 • Muvazzah İlm-i Kelâm (Ömer Nasûhî BİLMEN)

TEFSİR-KUR’ÂN İLİMLERİ

 • Celâleyn Tefsîri
 • Hak Dîni Kur’ân Dili (Elmalılı Hamdi Yazır –Osmanlıca-)
 • Kur’an Yolu
 • Ulûmu’l-Kur’ân ?
 • Tefsir Usûlü (Ömer ÇELİK)
 • Ahkâm Âyetleri Tefsiri (Muhammed Ali Sâbûnî)

HADİS-SİYER

 • Hz. Muhammed Mustafa 1-2; Osman Nuri TOPBAŞ
 • Nebîler Silsilesi 1-2-3; Osman Nuri TOPBAŞ
 • Hadis Tarihi; Prof. Dr. Ahmed YÜCEL
 • Hadis Usûlü; Prof. Dr. Ahmed YÜCEL
 • Riyâzü’s-Sâlihîn (Arapça); İmâm-ı Nevevî
 • Hadis İlimleri ve Istılahları; Prof. Dr. Yaşar KANDEMİR
 • Teysîru musdalahi’l-hadîs

TASAVVUF

 • Tasavvuf; Osman Nuri TOPBAŞ

MANTIK

 • İsagoji

ÂDÂB

 • Ta’lîmü’l-müteallim (İmam Zernûcî)
 • Min-edebi’l-islâm (Abdulfettah Ebu-Gudde)

4 YILIN SONUNDA MEZUNUMUZ

 • Lisans mezunu
 • Arapçayı okuyup-yazan ve konuşup-anlayan
 • İslam ulemasından ve İslam dünyasından haberdar
 • İstanbul’un kültürel ve manevi havasını teneffüs etmiş
 • Bir kısım klasik eserleri okumuş ve muhakeme eder hale gelmiş olacaktır.

SUNULAN İMKÂNLAR

 • İhtisas sahibi hocalar rehberliğinde alan okumaları
 • Öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik, akademik gelişimlerine rehberlik maksadıyla, okumalar, sahasında uzman akademisyen ve hocalarımızdan danışmanlık hizmeti alması,
 • İstanbul’da nezih mekânımızda eğitim desteği imkânı
 • 100.000 ciltlik eserden oluşan kütüphanemiz
 • Konferans ve seminerler
 • Barınma ve yemek imkânı
 • Geziler ve kültürel faaliyetler
 • Ücretsiz eğitim desteği imkânı
 • Hüsn-i Hat Atölyesi
 • Ney ve Musiki Atölyeleri
 • İlmi ve Kültürel Atölyeler

BAŞVURU SARTLARI

 • Erkek olmak
 • 22 yaşını geçmemiş olmak.
 • YKS-4 Puanları alım sürecinin yüzde 20’sini etkilemektedir.
 • İLAM Akademi 1 haftalık ön kabul programına katılıp mülakattan geçmiş olmak.     

Açık Öğretimin Fakültesinin herhangi bir bölümününe kayıtlı olmak

 • İlahiyat
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

ÖN KABUL PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • YKS sonuç belgesi
 • Hafızlar için hafızlık belgesi fotokopisi
 • Referans Mektubu

2019-2020 SEMİNER DÖNEMİ TAKVİMİ

Başvuru (Online Başvuru): 01 Mayıs – 30 Ağustos

Mülakatlar: 02 Eylül – 13 Eylül 2019

NOT: Seminerlerimiz ücretsizdir.

İRTİBAT

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI  İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Ahmet Ellikçi (İlam Akademi Müdürü)
Adres : Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul
Tel : 0216 428 39 60 / Dahili: 126
Web : www.ilam.org.tr
e-mail : akademi@ilam.org.tr

İlam Akademi 2019 Broşürü için tıklayınız… (PDF)

İLAM AKADEMİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ…

İLAM AKADEMİ KIZLAR İÇİN TIKLAYINIZ…