İlam Akademi

İlam Akademi 2020 Broşürü için tıklayınız… (PDF)

İLAM AKADEMİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

İLAM AKADEMİ 

İLAM Akademi, 2005 yılından itibaren Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde Arapça ve İslâmî İlimler seminerleri vermektedir.

2005 yılında, ilâhiyat kontenjanlarının sınırlı olması ve diğer bölümlerde de puan kesilmesi sebebiyle yükseköğretime yerleşemeyen öğrencilere açık öğretim yoluyla diploma aldırmak, ilmî ve irfânî bakımdan donanımlarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlk kuruluşundan bugüne şartlar değişse de zaman içerisinde doldurduğu yerin düşünülenden çok daha fazla olduğu görülmüş ve bugüne kadar hayatiyetini devam ettirmiştir.

VİZYONUMUZ

Lisans dönemi öğrencilerine yönelik İslami İlimler altyapısını geleneğin miras ve tecrübelerinden istifade ve günümüzün ihtiyaç, imkân ve fırsatlarını en güzel şekilde değerlendirme yoluyla vererek, İslam ümmetinin istikbalinde ilim, irfan ve hizmet alanında mesuliyet sahibi öncülerin yetiştiği model bir müessese olmaktır.

MİSYONUMUZ

Öncelikle İmam Hatip Liselerinden başarı ile mezun olmuş ve lisans eğitimini Açık Öğretim yoluyla tamamlamayı tercih eden keyfiyetli öğrencilere, İslami ilimler altyapısını ehliyetli muallimler vasıtası ile vermek, İrfani kültürle tanışmalarını sağlamak ve gönüllü teşekküllerde hizmet tecrübesi kazanmalarını temin etmektir. Ayrıca toplumumuzun dini alandaki hizmetlerinde, eğitim müesseselerinde, akademik camiada ve gönüllü teşekküllerin her kademesinde vazife alabilecek liyakatli kimseler yetişmesine katkı sunmaktır.

İLAM AKADEMİ’DE NELER VAR ?

 • Fem-i Muhsin’den Kur’ân-ı Kerîm talimi ve ezber imkânları
 • Klasik – Modern Arapça ve diğer alet ilimleri
 • Siyer, Peygamberler Tarihi ve Tasavvuf dersleri
 • Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh gibi İslâmî İlimler
 • Ümmeti kucaklayan dışlamayan bir bakış açısı
 • Zamanı ve zemini tanıtan seminerler…

İLAM AKADEMİ İSLAMİ İLİMLER

Programın süresi dört yıldır. Temel İslami İlimler günümüz İlahiyat programı çerçevesinde sunulmaktadır.

PROGRAMIN HEDEFİ

Arapçayı okuyup anlayabilen, konuşup-yazabilen bunun yanında İslâmî ilimleri birincil kaynaklarından okuyarak temel ulûm-i dîniyye tedrisatını doğru bir menhec üzere almış talebeler yetiştirmektir.

PROGRAMIN SÜRESİ

 • 1. YIL

 Güz Dönemi Seminerleri (15 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (15 Hafta)

Yaz Dönemi (6 Hafta)

 • 2. YIL

 Güz Dönemi Seminerleri (15 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (15 Hafta)

Yaz Dönemi (Dikey Geçiş Sınavı Seminerleri)

 • 3. YIL

 Güz Dönemi Seminerleri (15 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (15 Hafta)

Yaz Dönemi (Yurt Dışı Arapça Eğitim Programı 10-18 Hafta)

 • 4. YIL

 Güz Dönemi Seminerleri (15 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (15 Hafta)

Yaz Dönemi (Staj Programı)

 İslami İlimler Bölümü 4’ü yaz dönemi olmak üzere 12 dönemden oluşur. Seminer dönemleri 15’er haftadır. Haftalık 35 saat seminer verilmektedir. Ayrıca 1 yaz döneminde Arapça konuşulan bir ülkede 2 ile 4 ay süreyle Arapça pratik imkânı sunulmaktadır.

PROGRAM SÜRESİNCE OKUTULAN ESERLERİN BİR KISIM

ARAPÇA

 • Emsile
 • Binâ
 • Maksûd (Mevrid yardımcı kitabı ile birlikte)
 • Avâmil-i Birgivî
 • et-Tuhfetu’s-seniyye
 • İzhâru’l-Esrâr (Enhâr yardımcı kitabı ile birlikte)
 • Silsiletü’l-lisân
 • el-Kıraatu’l-arabiyyetu li’l-müslimîn
 • el-Müfredatu’l-arabiyye li’l-etrâk (İlam Arapça Hocaları tarafından hazırlanmıştır)
 • el-Kıraatu’l-müşeccia
 • el-Belagatu’l-Musavvere
 • Muhkemus-sıyağa fî ilmi’l-belağa
 • el-Edevâtu’n-nahviyye

FIKIH

 • İlmihâl (Ömer Nasûhî BİLMEN)
 • Kudûrî Metni (Lübab ile beraber)
 • Nûru’l-îzâh
 • Muhtâr (İhtiyâr ile beraber)
 • Fıkıh Usûlü (Zekiyyüddîn Şa’bân)
 • Fıkıh Usûlü (Şâkiru’l-Hanbelî)
 • Muvatta -İmam Muhammed rivâyeti- (Hadislerle Hanefî Fıkhı)

AKAİD-KELÂM

 • es-Sevâdu’l-a’zam
 • Fıkh-ı Ekber
 • Nesefî Akâidi
 • Tahâvî Akaidi
 • Emâlî
 • Muvazzah İlm-i Kelâm (Ömer Nasûhî BİLMEN)

TEFSİR-KUR’ÂN İLİMLERİ

 • Celâleyn Tefsîri
 • Hak Dîni Kur’ân Dili (Elmalılı Hamdi Yazır –Osmanlıca-)
 • Kur’an Yolu
 • Ulûmu’l-Kur’ân ?
 • Tefsir Usûlü (Ömer ÇELİK)
 • Ahkâm Âyetleri Tefsiri (Muhammed Ali Sâbûnî)

HADİS-SİYER

 • Hz. Muhammed Mustafa 1-2; Osman Nuri TOPBAŞ
 • Nebîler Silsilesi 1-2-3; Osman Nuri TOPBAŞ
 • Hadis Tarihi; Prof. Dr. Ahmed YÜCEL
 • Hadis Usûlü; Prof. Dr. Ahmed YÜCEL
 • Riyâzü’s-Sâlihîn (Arapça); İmâm-ı Nevevî
 • Hadis İlimleri ve Istılahları; Prof. Dr. Yaşar KANDEMİR
 • Teysîru musdalahi’l-hadîs

 TASAVVUF

 • Tasavvuf; Osman Nuri TOPBAŞ

MANTIK

 • İsagoji

ÂDÂB

 • Ta’lîmü’l-müteallim (İmam Zernûcî)
 • Min-edebi’l-islâm (Abdulfettah Ebu-Gudde)

4 YILIN SONUNDA MEZUNUMUZ

 • Lisans mezunu
 • Arapçayı okuyup-yazan ve konuşup-anlayan
 • İslam ulemasından ve İslam dünyasından haberdar
 • İstanbul’un kültürel ve manevi havasını teneffüs etmiş
 • Bir kısım klasik eserleri okumuş ve muhakeme eder hale gelmiş olacaktır.

SUNULAN İMKÂNLAR

 • Öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik, akademik gelişimlerine rehberlik maksadıyla, okumalar, sahasında uzman akademisyen ve hocalarımızdan danışmanlık hizmeti alması,
 • İstanbul’da nezih mekânımızda eğitim desteği imkânı
 • 100.000 ciltlik eserden oluşan kütüphanemiz
 • Konferans ve seminerler
 • Barınma ve yemek imkânı
 • Geziler ve kültürel faaliyetler
 • Ücretsiz eğitim desteği imkânı
 • Hüsn-i Hat Atölyesi
 • Ney ve Musiki Atölyeleri
 • İlmi ve Kültürel Atölyeler

BAŞVURU SARTLARI

 • Erkek öğrencilere yönelik bir programdır.
 • 22 yaşını geçmemiş olmak.
 • TYT Puanı değerlendirme kriterlerindendir.
 • İLAM Akademi 1 Haftalık ön kabul programına katılıp başarılı olmak.

Açık Öğretimin Fakültesinin herhangi bir bölümününe kayıtlı olmak

 • İlahiyat
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri vb…

ÖN KABUL PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • YKS sonuç belgesi
 • Hafızlar için hafızlık belgesi fotokopisi
 • Referans Mektubu
 • Not: Seminerlerimiz ücretsizdir.

AÖF İLAHİYAT DERSLERİNE DESTEK SEMİNERLERİ VERİLMEKTEDİR

2020-2021 SEMİNER DÖNEMİ TAKVİMİ

Başvuru (Online Başvuru): 01 Nisan – 30 Ağustos

Mülakatlar: 31 Ağustos – 11 Eylül 2020

İRTİBAT

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI  İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Ahmet Ellikçi (İlam Akademi Müdürü)
Adres : Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul
Tel : 0216 428 39 60 / Dahili: 126
Web : www.ilam.org.tr (Online Başvuru)
e-mail : akademi@ilam.org.tr

İlam Akademi 2020 Broşürü için tıklayınız… (PDF)

İLAM AKADEMİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

İLAM AKADEMİ KIZLAR İÇİN TIKLAYINIZ…