İlam Akademi İslami İlimler Programı

PROGRAMA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAM Akademi, 2005 yılından bu yana Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gibi imandan ihsana hizmet veren bir irfan ocağında Arapça ve İslami ilimler seminerleri veren bir kurumdur.

 • Açık öğretim yoluyla lisans eğitimi alan ve belli şartları taşıyan öğrencilere iki yıllık eğitim,
 • Ehliyetli muallimler vasıtasıyla İslami İlimler seminerleri,
 • İrfani kültürle tanışmalarını sağlamak ve gönüllü teşekküllerde hizmet tecrübesi kazanmalarını temin etme
 • Arapça’yı okuyup anlama ve konuşma düzeyi kazandırma
 • Ayrıca toplumumuzun dini alandaki hizmetlerinde, eğitim müesseselerinde, akademik camiada ve gönüllü teşekküllerin her kademesinde vazife alabilecek liyakatli kimseler yetişmesine katkı sunmaktadır.

İLAM AKADEMİ’DE NELER VAR ?

 • Fem-i Muhsin’den Kur’ân-ı Kerîm talimi ve ezber imkânı
 • Klasik ve Modern Arapça
 • Siyer, Peygamberler Tarihi ve Tasavvuf dersleri
 • Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh gibi İslâmî İlimler
 • İlmi ve Kültürel Seminerler (Güncel Fıkhi Meseleler, Çağdaş Fikri Akımlar vb.)
 • Dikey Geçiş Sınavına (DGS) hazırlık seminerleri

******

1. YIL UYGULANAN PROGRAM

 1. Kur’an-ı Kerim dersi tecvid, tâlim, tashih-i huruf ve bazı surelerin ezberlenmesi.
 2. Akaid, İlmihal, Siyer-i Nebî ve Adâb-ı Muâşeret.
 3. Klasik Arapça (Emsile, Binâ, Avamîl)
 4. B1 Seviyesi modern Arapça  seminerleri

1. Yıl müfredatı için tıklayınız.

******

2. YIL UYGULANAN PROGRAM

 1. Yaz dönemi de dahil toplam 3 dönemde 1280 saat Kur’an-ı Kerim, Arapça, Nebiler Silsilesi, Hadis Usulü, Fıkıh, Tefsir Tarihi ve Usulü, İslam Hukukuna Giriş ve Mezhepler Tarihi (Bu yıl seminerlerimizin %40’ı Arapça olarak verilmektedir.)
 2. İkinci yılın bahar döneminde başlayacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) ye hazırlık seminerleri ve kitap okuma programları.
 3. Açık Öğretim destek programları ve halka dersleri

2. Yıl müfredatı için tıklayınız.

******

İLAM AKADEMİ EĞİTİM SÜRESİ

 1. YIL

Güz Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Yaz Dönemi (8 Hafta)

 1. YIL

Güz Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Yaz Dönemi (6 Hafta)

******

PROGRAM SÜRESİNCE OKUTULAN ESERLERİN BİR KISMI

ARAPÇA

 • Emsile
 • Binâ
 • Maksûd (Mevrid yardımcı kitabı ile birlikte)
 • Avâmil-i Birgivî
 • et-Tuhfetu’s-seniyye
 • İzhâru’l-Esrâr (Enhâr yardımcı kitabı ile birlikte)
 • Miftâhu’l-Arabiyye
 • el-Kıraatu’l-arabiyyetu li’l-müslimîn
 • el-Müfredatu’l-arabiyye li’l-etrâk (İlam Arapça Hocaları tarafından hazırlanmıştır)
 • el-Kıraatu’l-müşeccia
 • el-Belagatu’l-Musavvere
 • Muhkemus-sıyağa fî ilmi’l-belağa
 • el-Edevâtu’n-nahviyye

FIKIH

 • İlmihâl (Ömer Nasûhî BİLMEN)
 • Kudûrî Metni (Lübab ile beraber)
 • Nûru’l-îzâh
 • Muhtâr (İhtiyâr ile beraber)
 • Fıkıh Usûlü (Zekiyyüddîn Şa’bân)
 • Fıkıh Usûlü (Şâkiru’l-Hanbelî)
 • Muvatta -İmam Muhammed rivâyeti- (Hadislerle Hanefî Fıkhı)

AKAİD-KELÂM

 • es-Sevâdu’l-a’zam
 • Fıkh-ı Ekber
 • Nesefî Akâidi
 • Tahâvî Akaidi
 • Emâlî
 • Muvazzah İlm-i Kelâm (Ömer Nasûhî BİLMEN)

TEFSİR-KUR’ÂN İLİMLERİ

 • Celâleyn Tefsîri
 • Hak Dîni Kur’ân Dili (Elmalılı Hamdi Yazır –Osmanlıca-)
 • Kur’an Yolu
 • Ulûmu’l-Kur’ân ?
 • Tefsir Usûlü (Ömer ÇELİK)
 • Ahkâm Âyetleri Tefsiri (Muhammed Ali Sâbûnî)

HADİS-SİYER

 • Hz. Muhammed Mustafa 1-2; Osman Nuri TOPBAŞ
 • Nebîler Silsilesi 1-2-3; Osman Nuri TOPBAŞ
 • Hadis Tarihi; Prof. Dr. Ahmed YÜCEL
 • Hadis Usûlü; Prof. Dr. Ahmed YÜCEL
 • Riyâzü’s-Sâlihîn (Arapça); İmâm-ı Nevevî
 • Hadis İlimleri ve Istılahları; Prof. Dr. Yaşar KANDEMİR
 • Teysîru musdalahi’l-hadîs

TASAVVUF

 • Tasavvuf; Osman Nuri TOPBAŞ

MANTIK

 • İsagoji

ÂDÂB

 • Ta’lîmü’l-müteallim (İmam Zernûcî)
 • Min-edebi’l-islâm (Abdulfettah Ebu-Gudde)

******

2 YILIN SONUNDA MEZUNUMUZ

 • En az Bir Lisans Programı Mezunu
 • Arapça’yı Okuyup-Yazan ve Konuşup-Anlayan
 • İslam Uleması, İslam Dünyası ve Günümüz Dünyasından Haberdar
 • Bir Kısım Klasik Eserleri Okumuş ve Muhakeme Eder Hale Gelmiş
 • İstanbul’un Kültürel ve Manevi Havasını Teneffüs Etmiş
 • Şahsiyet İnşası ile Alakalı Sertifikalı Seminerler

******

SUNULAN İMKÂNLAR

 • Öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik, akademik gelişimlerine rehberlik maksadıyla okumalar yapması, sahasında uzman akademisyen ve hocalarımızdan danışmanlık hizmeti alması,
 • 2 Yılın Sonunda İlmi Araştırmalar Merkezi Bünyemizde Akademik Çalışma
 • Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın Yurtiçi Ve Yurtdışı Hizmet Bölgelerinde Staj Yapma imkânı
 • İstanbul’da Nezih Ve Manevi Mekânımızda Eğitim Desteği
 • 100.000 Ciltlik Eserden Oluşan Kütüphanemiz
 • Konferans Ve Seminerler
 • Barınma, Yemek Ve İnternet
 • Geziler, Sosyal, Sportif Ve Kültürel Faaliyetler
 • Sanatsal Atölyeler
 • Ney ve Musiki Atölyeleri
 • İlmi ve Kültürel Atölyeler

******

BAŞVURU ŞARTLARI

 • 22 yaşını geçmemiş olmak.
 • YKS’ye girmiş olmak (YKS puanı değerlendirmeye alınacaktır.)
 • İLAM Akademi 2 haftalık ön kabul programına katılıp başarılı olmak.
 • Açık öğretim programı olan üniversitelerden birine kayıtlı olmak.

ÖN KABUL PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • YKS sonuç belgesi
 • Referans Mektubu

SEMİNER DÖNEMİ TAKVİMİ

Başvuru (Online Başvuru): Temmuz – Ağustos

Mülakatlar: Eylül Ayının İlk Haftası

İRTİBAT

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI  İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Adres : Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul
Tel : 0216 428 39 60 / Dahili: 1125 / 1126
Web : www.ilam.org.tr (Online Başvuru)
e-mail : akademi@ilam.org.tr

PROGRAMA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAM AKADEMİ KIZLAR İÇİN TIKLAYINIZ…